VEGGIE

seasonal vegetables from our Merkin Gardens & Greenhouses, pomodoro, ricotta, mozzarella, pecorino